Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 5127

Rzeczoznawca majątkowy z Warszawy

Rzeczoznawca Urszula Prajsnar-Klinowska

Rzeczoznawca majątkowy czyli kto?

Rzeczoznawcą majątkowym jest osobą fizyczną posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z prawem, rzeczoznawca majątkowy jest jedynym podmiotem uprawnionym do wyceny wartości nieruchomości i wyrażania opinii o niej w formie operatu szacunkowego. P. Urszula Prajsnar-Klinowska - Rzeczoznawca majątkowy Warszawa - Wilanów może także sporządzać opracowania oraz ekspertyzy, które nie stanowią operatu szacunkowego, a dotyczą m.in rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności w inwestowaniu w nieruchomość, czy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest tzw. zawodem regulowanym wymagającym od osób chcących go zdobyć spełnienia określonych wymagań wynikających z przepisów prawa.

Aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
  • ukończyć studia w zakresie wyceny nieruchomości
  • odbyć minimum roczną praktykę zawodową
  • przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne oraz zdać egzamin państwowy

Rzeczoznawca majątkowy uzyskuje prawo wykonywania czynności zawodowych od dnia wpisu do centralnego rejestrów rzeczoznawców majątkowych prowadzonych przez Ministra Infrastruktury. Wykonywanie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego bez uprawnień podlega karze grzywny lub aresztu.

Z usług rzeczoznawcy majątkowego korzysta się m.in wtedy gdy istnieje potrzeba ustalenia ceny kupna- sprzedaży danej nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste czy ustalenia wielkości opłat skarbowych. Wycena nieruchomości rodzi określone skutki finansowe. Z tego względu rzeczoznawca majątkowy jest obowiązany do wykonywania swoich czynności ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zachowując bezstronność podczas wyceny nieruchomości.

Rzeczoznawca jest ustawowo zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz do wykorzystywania udostępnianych danych z zachowaniem zasad poufności. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z SK 20/2001 z dnia 2 grudnia 2002 uznał zawód rzeczoznawcy majątkowego za zawód zaufania publicznego.


Kontakt:

Urszula Prajsnar-Klinowska - Rzeczoznawca Majątkowy
tel. kom. 604 521 835
ul. Bruzdowa 113 H
02-991 Warszawa
email: [email protected]